Skip to main content

Algemene voorwaarden

DE HAAN ADVOCATENKANTOOR, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61070297, gevestigd te Alblasserdam, hierna te noemen: De Haan Advocatenkantoor

  1. De Haan Advocatenkantoor drijft een advocatenkantoor. Er wordt alleen een overeenkomst gesloten met De Haan Advocatenkantoor.
  2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door De Haan Advocatenkantoor, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot De Haan Advocatenkantoor, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt.
  3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De uiteindelijke beslissing om al dan niet nadere (rechts)maatregelen of minnelijke regelingen te treffen dan wel om al dan niet verweer te voeren blijft uitsluitend bij de opdrachtgever liggen. Voor dergelijke beslissingen aanvaardt De Haan Advocatenkantoor nimmer enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
  4. Iedere aansprakelijkheid van De Haan Advocatenkantoor, de advocaten, de notarissen en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met De Haan Advocatenkantoor de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Haan Advocatenkantoor wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  5. Indien De Haan Advocatenkantoor een derde inschakelt, is De Haan Advocatenkantoor voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt De Haan Advocatenkantoor hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
  6. De Haan Advocatenkantoor is niet aansprakelijk  voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
  7. Indien om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van De Haan Advocatenkantoor wordt beperkt tot een bedrag van € 2.500,– dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 2.500,– exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van € 5.000,–.
  8. Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan De Haan Advocatenkantoor.
  9. De Haan Advocatenkantoor is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
  10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Haan Advocatenkantoor is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is gezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Downloads

Algemene voorwaarden

Download PDF

Bekijk onze andere voorwaarden:

Contactgegevens

Dam 143
2951 GA Alblasserdam

Tel       078 – 645 74 10
Fax      078 – 645 74 11
Email  dehaan@dehaanadvocatenkantoor.nl

Vragen? Direct een advocaat nodig? Bel, E-mail, of Whatsapp ons en ontvang zeer snel een reactie.