Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Haan Advocatenkantoor verwerkt bij het verlenen van haar juridische diensten diverse persoonsgegevens. Daar willen wij zorgvuldig mee omgaan.  In deze verklaring informeren wij u over hoe wij dat doen.

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
  • of voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het uitvoeren van een opdracht.

Verwerking persoonsgegevens

De Haan Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: uw NAW-gegevens, uw bankrekeningnummer, uw geslacht, uw geboortedatum en geboorteplaats. Deze gegevens zullen veelal door u zelf aan ons worden verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens

Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Doel gegevensverwerking

De Haan Advocatenkantoor verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van onze juridische dienstverlening, waaronder in ieder geval begrepen advisering, ondersteuning, bijstand in procedures;
  • u in de gelegenheid stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen met ons;
  • het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, aanbiedingen en voor servicedoeleinden en om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
  • het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen;
  • het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen;
  • het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze strategie, producten en diensten op af stemmen;
  • het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties dan wel het onderhouden van contacten met relaties.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en/of het leveren van onze nieuwsbrief (artikel 6 sub f AVG). Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld aan een derde partij die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht). Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring. Mocht er sprake zijn van het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde partij, dan is deze derde partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom privacy. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor de behandeling van persoonsgegevens door deze derde partij.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard hangt dus af van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Zo bestaan er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van uw persoonsgegevens (zoals de fiscale bewaarplicht) of is het nodig uw gegevens te bewaren ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Cookies

De Haan Advocatenkantoor gebruikt op haar website www.advocoeurdehaan.nl functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en vragen wij u toestemming voor het plaatsen ervan.

Overzicht cookies

Google Tag Manager
Type: Analytisch

Doel: Met Google Tag Manager kunnen we eenvoudig stukjes code toevoegen aan onze website, waardoor we het gebruik kunnen meten, bijvoorbeeld hoe vaak een knop wordt aangeklikt. Zo kunnen we de website blijven verbeteren.

Bewaartermijn: Einde sessie

Google Analytics
Type: Analytisch
Doel: Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
Bewaartermijn: maximaal twee jaar

Voor meer informatie over Google Analytics klinkt u op deze link: (https://support.google.com/analytics#topic=3544906)

Het is mogelijk om ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser te downloaden en installeren, waarmee u voorkomt dat wij Google Analytics gebruiken. Dit kan via de navolgende link:

(http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van deze website geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleegt u de help functie van uw browser hiervoor. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Haan Advocatenkantoor neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus. Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Na een beoordeling door ons kantoor kan dit verzoek al naar gelang de omstandigheden wel of niet gehonoreerd worden.

Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) bij ons indienen. Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: De Haan Advocatenkantoor
Adres: Dam 143
Postcode / Plaats: 2951 GA, Alblasserdam
Contactpersoon: mr. A.Th. de Haan
E-mailadres: dehaan@dehaanadvocatenkantoor.nl

Bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens door De Haan Advocatenkantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via  dehaan@dehaanadvocatenkantoor.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 10 april 2019. Het is mogelijk dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Indien er substantiële wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden, dan worden deze op een duidelijke manier op deze pagina gecommuniceerd.

Downloads

Privacy verklaring
April 2019
Nederlands

Download PDF

Bekijk onze andere voorwaarden:

Contactgegevens

Dam 143
2951 GA Alblasserdam

Tel       078 – 645 74 10
Fax      078 – 645 74 11
Email  dehaan@dehaanadvocatenkantoor.nl

Vragen? Direct een advocaat nodig? Bel, E-mail, of Whatsapp ons en ontvang zeer snel een reactie.